TEBlogo

Algemene privacyverklaring van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw

De Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw, ondernemersnummer 0423.613.450, met zetel 2800 Mechelen, Bruul, 52 bus 5, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie verstrekken over welke gegevens we verzamelen en bijhouden, en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens: Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw – e-mail: torenenbeiaard@gmail.com, t.a.v. de voorzitter Erik Vekemans.

Verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- om acte te hebben van uw lidmaatschap die u onderschreef bij onze organisatie, om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze vzw;
- om als vrijwilliger taken/functies te noteren die u opneemt;
- het versturen van ledenbrieven, nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, ze opslaan en verwerken:

- Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Bewaartermijn

De Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en maximaal vijf jaar na het laatste gebruik of lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy-statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een deel hiervan, door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U heeft het recht om vergeten te worden waarbij wij uw gegevens volledig verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, wat de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw kan haar privacy-statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 16 maart 2018.